Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021

Quyết định 193/QĐ-TTg

Quyết định số 193/QĐ-TTg v/v phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017-2021

2/13/2017

2/13/2017

Thú y

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT