Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 1516/TYTS

1516/TYTS

Công văn số 1516/TYTS ngày 05/7/2018 v/v "Thí điểm sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý dịch bệnh thủy sản" tại các tỉnh

7/5/2018

7/5/2018

Thú y

Văn bản Cục Thú Y

NỘI DUNG CHI TIẾT

Thực hiện “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó có nội dung giao Cục Thú y xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý dịch bệnh thủy sản; Cục Thú y đã tổ chức xây dựng "Hệ thống báo cáo dịch bệnh thủy sản online" (được đặt để chạy thử nghiệm tại website: http://tytscucthuy.sabi.vn).

Từ năm 2017 đến nay, Cục Thú y đã và đang triển khai thực hiện thí điểm giai đoạn 1 "Hệ thống báo cáo dịch bệnh thủy sản online" tại các Chi cục Thú y vùng. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy về cơ bản "Hệ thống báo cáo dịch bệnh thủy sản online" đã đáp ứng yêu cầu quản lý dịch bệnh thủy sản của các Chi cục Thú y vùng.

          Để tiếp tục thực hiện thí điểm giai đoạn 2 và hoàn thiện Hệ thống này, Cục Thú y đề nghị các Chi cục Chăn nuôi và Thú y/ Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện thí điểm "Hệ thống báo cáo dịch bệnh thủy sản online" trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 31/12/2018 Trong quá trình sử dụng thí điểm, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị, đề nghị các đơn vị tổng hợp và gửi về Cục Thú y để được hướng dẫn xử lý, điều chỉnh trong thời gian sớm nhất.