LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ LUẬT THÚ Y

Ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức  họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 Luật, 01 Pháp lệnh và 01 Nghị quyết của Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, trong đó có Luật Thú y.
Chi tiết...
Liên kết web