Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 8468/BNN-TY về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản, triển khai kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia 2018


Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đồng thời để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế của người nuôi trồng thủy sản và đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu thủy sản, ngày 09/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 8468/BNN-TY đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm về nuôi thủy sản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản, triển khai kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia 2018.

Dowload nội dung công văn tại đây.