Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7CƠ CẤU TỔ CHỨC: Lãnh đạo Cục: Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Các tổ chức tham mưu:          a) Văn phòng Cục;          b) Phòng Kế hoạch;          c) Phòng Tài chính;          d) Phòng Thanh tra, Pháp chế;          đ) Phòng Dịch tễ thú y;          e) Phòng Kiểm dịch động vật;          g) Phòng Quản lý thuốc thú y;          h) Phòng Thú y cộng đồng;           i) Phòng Thú y thủy sản;           k) Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông.       3.Các đơn vị trực thuộc           a) Chi cục Thú y vùng I;           b) Chi cục Thú y vùng II;           c) Chi cục Thú y vùng III;;           d) Chi cục Thú y vùng IV;           đ) Chi cục Thú y vùng V;           e) Chi cục Thú y vùng VI;           g) Chi cục Thú y vùng VII;           h) Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai;            i) Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh;           k) Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn;