Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7CƠ CẤU TỔ CHỨC:

  1. Lãnh đạo Cục: Cục trưởng và các Phó Cục trưởng
  2. Các tổ chức tham mưu:

         a) Văn phòng Cục;

         b) Phòng Kế hoạch;

         c) Phòng Tài chính;

         d) Phòng Thanh tra, Pháp chế;

         đ) Phòng Dịch tễ thú y;

         e) Phòng Kiểm dịch động vật;

         g) Phòng Quản lý thuốc thú y;

         h) Phòng Thú y cộng đồng;

          i) Phòng Thú y thủy sản;

          k) Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông.

      3.Các đơn vị trực thuộc

          a) Chi cục Thú y vùng I;

          b) Chi cục Thú y vùng II;

          c) Chi cục Thú y vùng III;;

          d) Chi cục Thú y vùng IV;

          đ) Chi cục Thú y vùng V;

          e) Chi cục Thú y vùng VI;

          g) Chi cục Thú y vùng VII;

          h) Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai;

           i) Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh;

          k) Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn;